Termes et conditions

Algemeen

 1. Boem! IT service B.V. handelt onder de naam “Stroom en Gas Nederland” en is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 77157001 en statutair gevestigd te Rotterdam, die zich ten doel stelt te bemiddelen tussen aanbieders van producten en/of diensten en volmachtgevers.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Volmachtgever en Stroom en Gas Nederland.
 3. Elke partij, waaronder begrepen rechtspersonen, die een volmacht middels het daartoe bestemde formulier heeft verleend aan Stroom en Gas Nederland om namens hem/haar te bemiddelen, wordt in deze Algemene Voorwaarden als “Volmachtgever” aangeduid.
 4. Elke aanbieder van producten en/of diensten, waaronder begrepen energieaanbieders, telecomaanbieders en soortgelijke aanbieders van diensten, worden in deze Algemene Voorwaarden als “Aanbieder” aangeduid.


Handelwijze

 1. Stroom en Gas Nederland bemiddelt met uitdrukkelijke goedkeuring van Volmachtgever tussen de Aanbieder en Volmachtgever. Volmachtgever stemt met zijn volmacht verlening uitdrukkelijk in met de bevoegdheid van Stroom en Gas Nederland om namens hem/haar een overeenkomst te sluiten met een Aanbieder. Overeenkomstig 3:60 jo. 3:66 BW zal Stroom en Gas Nederland geen partij zijn bij de gesloten overeenkomst.
 2. Een volmacht is geldig voor één overeenkomst tussen Volmacht verlener en de Aanbieder. Het vorenstaande houdt in dat de volmacht komt te vervallen direct nadat tussen Volmacht verlener en Aanbieder een overeenkomst tot stand is gekomen waarin Stroom en Gas Nederland heeft bemiddeld.
 3. Een door Volmacht verlener verleende volmacht kan slechts per aangetekende brief en binnen 2 werkdagen bij Stroom en Gas Nederland worden ingetrokken. Deze onverwijlde mededeling is noodzakelijk nu Stroom en Gas Nederland enkele dagen na de Volmacht verlening een overeenkomst gesloten kan hebben tussen de Volmacht verlener en de Aanbieder.
 4. Gelet op artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden alsmede gelet op de duur van de volmacht, kan een volmacht niet worden ingetrokken door de Volmacht verlener wanneer Stroom en Gas Nederland reeds uit hoofde van de volmacht een overeenkomst heeft gesloten tussen de Volmachtgever en een Aanbieder. Het vorenstaande geldt ook wanneer de aangetekende brief strekkende tot intrekking van de volmacht verlening werd verzonden voordat de overeenkomst tot stand kwam, maar bij Stroom en Gas Nederland aangekomen is nadat de overeenkomst tot stand kwam.


Aansprakelijkheid

 1. Wanneer de Aanbieder de tussen Aanbieder en Volmachtgever gesloten overeenkomst niet of niet goed nakomt, is aansprakelijkheid van Stroom en Gas Nederland uitgesloten. Immers, Stroom en Gas Nederland heeft geen invloed op correcte nakoming van de overeenkomst waarin zij heeft bemiddeld.
 2. Wanneer de Volmachtgever de tussen Aanbieder en Volmachtgever gesloten overeenkomst niet of niet goed nakomt, is aansprakelijkheid van Stroom en Gas Nederland uitgesloten. Volmachtgever kan Stroom en Gas Nederland derhalve niet aansprakelijk stellen voor geleden schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de gesloten overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins uit hoofde van de overeenkomst of de tot stand gekomen rechtsverhouding.
 3. Iedere andere aansprakelijkheid van Stroom en Gas Nederland is, na vaststelling daarvan in rechte, beperkt tot een bedrag van €250,– per volmacht.


Overige bepalingen

 1. Indien dit nodig is om juiste uitvoering te kunnen geven aan de aan Stroom en Gas Nederland verleende volmacht, zal Stroom en Gas Nederland gegevens van de Volmacht verlener, waaronder begrepen de gegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, delen met derden. Met het verlenen van een volmacht en het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden stemt Volmacht verlener expliciet in met het delen van zijn/haar gegevens als voornoemd. Het delen van de gegevens van Volmacht verlener met derden kan ook geschieden in het kader van de (periodieke) afschrijvingen van de rekeningnummer(s) van Volmacht verlener.
 2. Aansluitend op het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden behoudt Stroom en Gas Nederland zich het recht voor om afschrijvingen van het rekeningnummer van Volmacht verlener te laten doen door een derde partij. In overeenstemming met het hiervoor bepaalde heeft Stroom en Gas Nederland van Volmacht verlener de toestemming om alle noodzakelijke gegevens met die derde te delen.
 3. Op de algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Stroom en Gas Nederland verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Stroom en Gas Nederland zijn betrokken.
 4. De verhouding tussen een Volmachtgever en Stroom en Gas Nederland wordt beheerst door het Nederlandse recht.
 5. Alleen de rechter te Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de Volmachtgever en Stroom en Gas Nederland kennis te nemen.
Recevoir un appel